Verkoopvoorwaarden Ford Garage Geeraerts

Verkoopsvoorwaarden


Art. 1.- De uitgevoerde werken moeten voor het afnemen worden nagezien en worden aldus als aanvaard aangezien bij uitgang uit onze werkplaatsen of magazijnen. Alle bezwaren betreffende de werken, de leveringen of de verdoken gebreken moeten ons bekend gemaakt worden per geschrift binnen de vijf dagen volgend op de levering.

Art. 2.- Alle gebeurlijke en gespecifieerde waarborg door de NV Geeraerts gegeven vervalt van rechtswege van zodra de klant zijn wagen toevertrouwt voor onderhoud en werk aan derden, dit geldt ook voor de gewone onderhoudswerken zoals smeren, olieverversing, antivries, afstellen motor, enz...

Art. 3.- Al onze facturen zijn betaalbaar in speciën te Lennik. Onze wissels en postkwijtschriften stellen geen afwijking daar der plaats van betaling. De wagens in ons bezit, zijn uit gelijk welke reden, aan het weerhoudingsrecht en inpandstelling voor alle sommen aan ons door klanten verschuldigd, en dit te allen tijde, onderworpen.

Art. 4.- Al onze facturen zijn contant betaalbaar. lngeval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling:
a) ten titel van forfaitair strafbeding verschuldigd zijn een som van 15% van het bedrag der factuur met een minimum van € 50
b) ten titel van conventionele intresten 12% intresten dienen betaald te worden daarenboven.

Art. 5.- De auto's die in onze garage staan, zijn niet verzekerd tegen brand of eender welk risico. Bij elk ongeval verwerpen wij elke verantwoordelijkheid.

Art. 6.- De verkoper kan volgens artikel 43 paragraaf 2 van de Wet op de wisselbrieven onmiddellijke betaling van de verschuldigde bedragen eisen voor de vervaldag van de wisselbrief, ingeval de betrokkene, acceptant of niet, zich bevindt in een toestand van staking van 'betaling of kennelijk onvermogen'. Het zal van rechtswege beschouwd worden als verkerende in de in vorige alinea aangehaalde toestand, de betrokkene die een wissel welke voorafgaandelijk vervallen is ten voordele van de verkoper, heeft laten protesteren of zulke wissel heeft op de vervaldag.

Art. 7.- Alle koopwaren, inbegrepen deze vrachtvrij verzonden, reizen op risico van de bestemmelingen.

Art. 8.- De mecaniciens of geleiders door onze firma geleverd, worden aanzien als door deze aangenomen, onder hun toezicht en gans aan hun dienst verbonden. Geen enkele verantwoordelijkheid uit hoofde van welkdanig ongeval kan door de NV Geeraerts gedragen worden.

Art. 9.- Het gebruik van wagens tijdens de proefrit en het afhalen en terugbrengen van de wagen van de klant gebeurt op zijn risico en verantwoordelijkheid. De personeelsleden van de NV Geeraerts worden alsdan geacht te handelen in opdracht en voor rekening van de klant.

Art. 10.- Alle taksen zijn toepasselijk volgens de aard en de bestemming van het automobielvoertuig voor hetwelk wij koopwaar leveren. Geen enkel wettig middel tot nazicht hebbende, wijzen wij alle verantwoordelijkheid af, en in geval van overtreding zal de klant alleen verantwoordelijk zijn voor de straffen en boeten door de wet opgelegd.

Art. 11.- De aangeduide leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven. In geen geval zal de verkoper aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertraging bij de levering en de verkoper zal o.a. niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor de vertraging veroorzaakt door vertraging in de bevoorrading door de eigen leveranciers van de verkoper.

Art. 12.- Er wordt duidelijk overeengekomen dat de waarborg slechts speelt wanneer de klant onze onderrichtingen stipt naleeft, zowel voor wat betreft het inrijden als voor het onderhoud van nieuwe of standaard-ruilmotoren. De waarborg zal nimmer kunnen ingeroepen worden door onredelijk gebruik van het voertuig b.v. in geval van te kort aan motorolie, te weinig oliedruk, te hoge bedrijfstemperatuur (meer dan 80 graden), te weinig remvermogen of tekort aan baanvastheid, tekort aan olie of vet in de versnellingsdoos, achterbrug, enz...

Art. 13.- Voor de uitvoering van de huidige overeenkomst en voor alle betwistingen zijn alleen rechtbanken van Brussel bevoegd.

De waarborg wordt slechts toegepast in geval het volledig onderhoud van het voertuig door ons wordt gedaan: levering van olie, smeren, op punt stelling, controle en onderhoud.


"De gegevens verzameld op dit document, zijn bestemd voor zowel intern gebruik als voor alle contractuele en promotionele activiteiten, hetzij door de Concessiehouder, de Lokaal Agent of Ford Motor Cy Belgium, aan wie eerstgenoemde contractueel verbonden is en die tevens optreedt als houder van het bestand. De wet van 8 december 1992, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van personengegevens, voorziet in het recht van toegang en verbetering, alsook in de mogelijkheid het openbaar register te raadplegen." "Het verwerken van persoonsgegevens behoort tot de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens, die wij over u hebben bekomen, zullen worden gebruikt om te voldoen aan de eventuele overeenkomst m.b.t. uw Ford-voertuig en kunnen gebruikt worden voor verkoopsdoeleinden, naverkoopdiensten, waarborg, veiligheid en klantenbeheer.
Deze informatie zal niet kenbaar gemaakt worden aan derden buiten de "Ford Motor Company Group", haar filialen of gelieerde vennootschappen, agenten, dealers of licentiehouders en andere ondernemingen met wie FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) NV een dienstverlening heeft overeengekomen in uw voordeel en eender welke overnemer, aangestelde of vervanger van bovenvermelde partijen.
Uw gegevens zullen oorspronkelijk worden behandeld en opgeslagen door FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel, en kunnen doorgestuurd worden naar andere landen, binnen en buiten de Europese Unie, alwaar zij eveneens kunnen worden verwerkt en opgeslagen.
Mits identificatie bent u als individu gerechtigd om na te vragen welke informatie wij over u hebben opgeslagen en om aanpassingen te doen waar nodig. Teneinde zulks te doen kan u contact opnemen met FORD MOTOR COMPANY (BELGIUM) NV, Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel."


Voor vragen over onze Verkoopvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via ons online formulier.

Contacteer onsPromoties

 • Promotie eindigt op: 31/05/2024

  PROMOTIONELE PRIJS | FORD EXPLORER EV

  Nieuwe 100% elektrische Explorer vanaf €46.015

  Nieuwe 100% elektrische Explorer vanaf €46.015
 • Promotie eindigt op: 31/05/2024

  PRIVATE LEASE | FORD EXPLORER EV

  Nieuwe 100% elektrische Explorer - €559/maand via Private Lease

  Nieuwe 100% elektrische Explorer - €559/maand via Private Lease
 • Promotie eindigt op: 31/05/2024

  FINANCIËLE RENTING | FORD EXPLORER EV

  Nieuwe 100% elektrische Explorer - in Financiële Renting

  Nieuwe 100% elektrische Explorer - in Financiële Renting
 • Promotie eindigt op: 31/05/2024

  PROMOTIONELE PRIJS | FORD TRANSIT CHASSIS CABINE

  Transit Chassis Cabine Ambiente €25.637 excl. btw

  Transit Chassis Cabine Ambiente €25.637 excl. btw
 • Promotie eindigt op: 31/05/2024

  FINANCIËLE RENTING | FORD TRANSIT

  Transit Trend - in Financiële Renting

  Transit Trend - in Financiële Renting
 • Bekijk de laatste promoties
Bekijk de laatste promoties

Nieuws

Lees het laatste nieuws